Privacyverklaring

Wezelbakkers respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit gegevensbescherming: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Wezelbakkers, gevestigd te Wezelakkers 105, 2360 Oud-Turnhout, BTW-nummer: BE 0641.941.743.

2. De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Wezelbakkers. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • emailadres(sen)/telefoonnummer(s)

3. Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: het verwerken van uw bestelling.

4. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Eenieder heeft recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@wezelbakkers.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

6. Wetellijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkenen wordt verdacht en waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegeven mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

7. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur u een mail naar het volgende adres: info@wezelbakkers.be.

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners verantwoordelijk voor commerciële doeleinden.

8. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

9. Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Wezelbakkers, info@wezelbakkers.be.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 28 september 2020 tot nader order.

%d bloggers liken dit: